Xây dựng web server trên Linux

Home > Files > Site > Templates Mobile

Sticky Mobile

Item Details

[baigiang]

[khoahoc]

Link tải free
Sử dụng các lệnh linux trên ubuntu cơ bản:

1.Khái niệm về kho (Repository)

2.Lệnh cài đặt phần mềm trên ubuntu:

apt-get install tenphanmem ( trong đó tenphanmem = unzip, 7zip)

3.Lệnh cập nhật và nâng cấp kho (Repository)

apt-get update & sudo apt-get upgrade

4. Lệnh cài đặt phần mềm từ kho ubuntu (khi chưa sử dụng lệnh update)

apt-get install -y lubuntu-core (lỗi)

5. Lệnh cài đặt phần mềm từ kho ubuntu (khi đã sử dụng lệnh update)

apt-get install -y lubuntu-core (thành công)

6.các lệnh trong comment mode

ls (liệt kệ các file)
clear (làm sạch nội dụng terminal)
cd (duy chuyển trong linux)
cd / (duy chuyển trong linux đến mục /)
cd /home (di chuyển đến mục /home trong linux)
cd home (di chuyển đến mục home trong linux)
cd.. (trở về thư mục trước đó)
passwd (lệnh thay đổi mật khẩu)
Right click = Shift insert ( lệnh paste – dán trong linux)
vi tenfile.txt (lệnh chỉnh sửa file trong linux, tenfile.txt là file cần chỉnh nội dung)

7.các lệnh trong insert mode

i = insert (chuyển từ comment mode -> insert mode sau khi sử dụng lệnh chỉnh file vi)
ESC (thoát khỏi insert mode trong khi đang chỉnh file bằng lệnh vi linux)

:w! (write,lệnh save flie, lưu file trong vi linux)
:q! (thoát trong vi linux)

:wq! ( vừa ghi vừa thoát chỉnh file

8.Một số lệnh với vi: insert mode ( Sử dụng ESC trước khi sử dụng các lệnh bên dưới)

 • :set nu hiện thị số dòng
 • :set nonu bỏ hiện thị số dòng
 • Sử dụng phím mũi tên hoặc các phím h,l,j,k để dịch trái, phải. lên, xuống
 • :1 để nhảy đến dòng đầu tiên của file
 • :n nhảy đến dòng n
 • nhảy xuống cuối dòng
 • :$ nhảy đến dòng cuối của file.
 • 0 nhảy về đầu dòng
 • :0 nhảy về dòng đầu tiên của file.
 • dd xóa một dòng hiện tại
 • ndd xóa n dòng
 • / hay ? để tìm kiếm
 • :w! lưu tập tin
 • :x! lưu tập tin và thoát
 • :wq ZZ lưu tập tin và thoát
 • :q! không lưu và thoát
 • dw – delete current word
 • dd – delete current line
 • 5dd – delete five lines
 • d$ – delete to end of line
 • d0 – delete to beginning of line
 • :1,.d   delete to beginning of file
 • :.,$d delete to end of file

Press to turn on

Dark mode

Bright Mode